Strona główna

Controlling

Controlling odgrywa istotną rolę w przedsiębiorstwach zorientowanych na rozwój. Jako nowoczesna metoda kierowania/sterowania przedsiębiorstwem przyczynia się do kształtowania wyników firmy, a tym samym ma bezpośredni udział w kreowaniu wartości firmy.

Szczegóły
Wybierz obszar Twoich zainteresowań na obrazku z lewej strony.

Konsolidacja
Konsolidacja jest procesem agregującym dane detaliczne (np.: sumowanie, średnia). W efekcie otrzymujemy spójne dane, począwszy od detalicznych wartości, aż po agregaty. Typowym przykładem jest proces konsolidacji planów jednostek organizacyjnych do planu całej firmy lub konsolidacja sprawozdań finansowych spółek grupy kapitałowej. Ponadto konsolidacja wspiera obliczanie złożonych transformacji zarządczych, wyliczenia wskaźników opartych na wielu źródłach danych oraz automatyzację przeliczania wielu raportów, kostek OLAP i analiz.

Planowanie i budżetowanie
Planowanie jest elementem zarządzania w przedsiębiorstwie, który polega na decydowaniu o podjęciu działań i aktywności zorientowanych na wyznaczone cele.
Budżetowanie jest wieloetapowym procesem planowania wielkości ekonomicznych (np.: kosztów, przychodów, produkcji, przepływów finansowych itp.) w obrębie jednostki w określonym przedziale czasowym w przyszłości. Celem budżetowania jest stworzenie modelu, który umożliwi m.in. tworzenie prognoz finansowych oraz kontrolę realizacji celów.

Raportowanie
Proces raportowania w przedsiębiorstwie, polega na weryfikacji oraz kontroli realizacji określonych mierzalnych celów. Celem procesu raportowania jest przedstawienie aktualnych danych biznesowych przedsiębiorstwa umożliwiających weryfikację realizacji założonych celów. Sposób wizualizacji i poziom szczegółowości raportów jest dobierany w zależności od zajmowanego stanowiska w organizacji (zarząd, dyrektorzy, analitycy)

Modelowanie
Modelowanie jest procesem tworzenia wielowymiarowych modeli pozwalających pokazywać różnorodne przekroje biznesowe. Celem modelowania jest odzwierciedlenie poprzez wielowymiarowy model modelu biznesowego danego obszaru biznesowego. Tak zbudowany model może zostać zasilony danymi z systemów informatycznych (wykonanie) lub wpisanych bezpośrednio przez użytkownika (planowanie). Na bazie modelu buduje się analizy, raporty, plany w dowolnych przekrojach (wymiarach). Z punktu widzenia technicznego struktura modelu (miary i wymiary) gromadzone są w kostkach OLAP lub bazach relacyjnych.

Prognozowanie i analizy statystyczne
Prognozowanie jest naukowym sposobem przewidywania, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą. Z reguły proces taki bazuje na danych historycznych, np. wynikach sprzedaży, stanach magazynów, na bazie których prognozuje się wartości przyszłe w oparciu o wzory matematyczne.

Analizy wielowymiarowe
Analizy wielowymiarowe umożliwiają analizę danych w wielu przekrojach biznesowych (np. wg. produktów, rynków, klientów, dostawców, etc.). Zapewniają elastyczny i bardzo szybki dostęp do danych na dowolnym poziomie agregacji i na każdym szczeblu. Analizy wielowymiarowe są formą prezentacji danych dotyczących zarówno planu jak wykonania. Dzięki miarom kalkulowanym możliwe jest definiowanie dowolnie złożonych wskaźników (KPI) i trendów oraz prezentowanie wyników użytkownikom w formie tabeli przestawnych.